Algemene voorwaarden

U bent hier: Home » Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomst die met Geeraths & Rupert Advocaten B.V., hierna te noemen GR tot stand komen. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van degene die een opdracht van een opdrachtgever aan GR krachtens enige rechtsverhouding tot GR uitvoert of bij die uitvoering betrokken is, die bij, voor of namens GR werkzaam is, direct of indirect, alsmede derden die door GR zijn ingeschakeld.

Opdracht

Alle opdrachten worden uitsluitend gegeven aan GR, die derhalve als enige opdrachtnemer geldt. Tussen de opdrachtgever en de persoon die krachtens enige rechtsverhouding tot GR de opdracht uitvoert of bij die uitvoering betrokken is, komt geen overeenkomst tot stand, ook niet indien de opdracht met het oog op uitvoering door die persoon in de zin van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt gegeven. Het bepaalde in artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. De opdracht omvat de bevoegdheid om namens en voor binnen het kader van de opdracht rechtshandelingen te verrichten.

Honorarium en verschotten

De kosten van uitvoering van de opdracht door GR omvatten het eigenlijke honorarium, vermeerderd met kantoorkosten en omzetbelasting en de zogenaamde verschotten.

Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief. De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door GR ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald, waaronder in elk geval verstaan griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels. De kantoorkosten worden forfaitair berekend op 7% van het honorarium.

In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingbeslissing voor rekening van de opdrachtgever komen. GR is steeds gerechtigd van de opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen, indien daartoe, gelet op de aard van de opdracht, aanleiding bestaat. Een ontvangen voorschot wordt aan het einde van de opdracht verrekend.

Betaling

Voorzover uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit en behoudens nadere afspraak, wordt zoveel mogelijk maandelijks gedeclareerd. Betaling van declaraties dient volledig te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum, zijnde een fatale termijn.

Indien de opdrachtgever in verzuim verkeert, is over het openstaande declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien GR invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim verkeert, komen alle kosten vallende op die invordering ten laste van de opdrachtgever. De in dit geval verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 150,00 exclusief BTW.


GR is gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten tot het moment dat alle opeisbare vorderingen door de opdrachtgever volledig zijn voldaan. GR is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van werkzaamheden.

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van GR en iedere aansprakelijkheid van een persoon, die krachtens enige rechtsverhouding tot GR de opdracht uitvoert of bij die uitvoering betrokken is, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door GR afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico conform de betreffende van toepassing zijnde polis(sen), echter onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van dit artikel.

Kopieën van de huidige polissen met voorwaarden liggen ter inzage bij het secretariaat. Indien om welke reden ook, geen uitkering krachtens voornoemde verzekering mocht worden verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid wordt beperkt tot een bedrag ad € 25.000,– dan wel, indien het honorarium exclusief BTW dat is betaald voor de uitvoering van de opdracht waarmee de claim verband houdt, hoger is dan € 25.000,– exclusief BTW, tot een bedrag gelijk aan dit betaald honorarium met een maximum van € 50.000,–.

De in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval GR aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien een e-
mailbericht niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen. De opdrachtgever geeft GR het recht om per e-mail met hem en derden te communiceren, zich ervan bewust zijnde dat de vertrouwelijkheid van per e-mail verzonden informatie niet gewaarborgd is.

GR is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar in het kader van de uitvoering van een opdracht ingeschakelde derden. De opdrachtgever machtigt GR om algemene voorwaarden (met eventueel aansprakelijkheidsbeperkingen) bedongen door deze derden te aanvaarden, ook ten behoeve van de opdrachtgever en namens hem, en vrijwaart GR voor aanspraken van die derden in verband met claims van de opdrachtgever jegens die derden.

Toepasselijk recht / bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en GR is Nederlands recht van toepassing. Tenzij de Klachten- en Geschillenregeling advocatuur van toepassing is, zullen geschillen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

 

 

Show Comments