Personen- en familierecht

U bent hier: Home » Rechtsgebieden » Personen- en familierecht


Op zoek naar een advocaat op het gebied van het personen- en familierecht? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Het personen- en familierecht is een omvangrijk rechtsgebied, waarmee u in de persoonlijke sfeer in aanraking kunt komen. Het is daarom van groot belang dat uw belangen goed worden behartigd.

Na de Tweede Wereldoorlog zijn geliefden massaal met elkaar in het huwelijk getreden met als topjaar 1970. In 1970 zijn 124.000 paren in de echt met elkaar verbonden. Sindsdien neemt gestaag het aantal huwelijken af. Terwijl het aantal echtscheidingen fors is toegenomen. Ook het aantal niet-uit-een-huwelijk-geboren kinderen is toegenomen. Evenals het aantal alleenstaanden en het aantal echtscheidingen, terwijl het aantal huwelijken is gedaald en paren steeds meer ongehuwd samenwonen. Al dan niet met een samenlevingscontract, welke overeenkomst niet dient te worden verward met een geregistreerd partnerschap. Door de gewijzigde gezinssamenstellingen, waaronder eveneens wordt verstaan de samengestelde gezinnen, is het personen- en familierecht steeds omvangrijker geworden en is de regelgeving toegenomen.

Niet alleen in geval van echtscheiding is het wenselijk om uw belangen te laten behartigen door een advocaat. Ook bij het eindigen van het ongehuwd samenwonen kunt u de hulp van een advocaat die gespecialiseerd is in het familierecht hard nodig hebben.

De wet regelt niet het ongehuwd samenwonen, maar dit behoort wel tot het personen- en familierecht. Afspraken omtrent eventuele kinderen dienen ook in deze situatie te worden gemaakt. Heeft vader de minderjarige kinderen bijvoorbeeld wel erkend? Is het gezag geregeld? Is een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding voor uw kind aan de orde? Maar ook zaken als een gezamenlijk woning, gemeenschappelijk vermogen, etc. dienen te worden gescheiden en gedeeld, waarbij het wenselijk is om deze afspraken aan het papier toe te vertrouwen.

De hulp van een advocaat is een pre en soms noodzakelijk, indien u samenwoonde met of zonder samenlevingscontract en met of zonder kinderen.


Helaas is het landelijk scheidingsgemiddelde in de afgelopen jaren gestegen tot één op de drie huwelijken, waarbij wetenschappers verkondigen dat dit aantal ver zal gaan stijgen en wel tot één op de twee huwelijken.

De bijstand van een advocaat is in geval van echtscheiding bijzonder wenselijk. Een echtscheiding is een emotionele gebeurtenis, waarbij uw leven volledig op zijn kop staat. Op allerlei vlakken dienen zaken te worden geregeld: juridisch, financieel en fiscaal. Wij zullen u met raad en daad terzijde staan, waarbij wij zo nodig de hulp inschakelen van specialisten op het gebied van financiële en fiscale zaken.

In samenspraak met u trachten wij te komen tot een passende oplossing in elke echtscheiding, bij gebreke waarvan wij niet schromen om de zaak voor te leggen aan de Rechtbank.


Als ouders uit elkaar gaan dienen afspraken te worden gemaakt over een zorg- en contactregeling tussen de kinderen en zijn/haar ouders. Volgens de wet heeft iedere ouder het recht en de plicht op contact met zijn/haar kind, maar ook kinderen hebben recht op contact met hun beide ouders. Helaas zijn er nog steeds teveel ouders die hun kinderen van de andere ouder niet mogen zien. In zo’n geval kan de ouder, alwaar het kind verblijft, worden gedwongen om mee te werken aan contact tussen de andere ouder en kind. Hiervoor dient een procedure te worden opgestart bij de Rechtbank, waarbij de belangen van de kinderen voorop staan. Reden waarom wij samen met u kijken hoe een dergelijke procedure dient te worden ingestoken om de belangen van uw kinderen zo goed mogelijk gewaarborgd worden en zo min verder te beschadigen.

In heftige conflictsituaties zijn wij u graag van dienst, maar ook als in harmonie afspraken kunnen worden gemaakt over een zorg- en contactlegging kijken wij graag met u mee, bemiddelen wij en staan wij er voor dat goede afspraken worden gemaakt, welke worden vastgelegd in overeenkomst.

De ouder bij wie de kinderen niet wonen, dienen in beginsel een bijdrage te leveren in de kosten van opvoeding en verzorging van de kinderen aan de ouder bij wie de kinderen wonen. Ouders kunnen samen het bedrag bepalen dat er na de echtscheiding of na de verbreking van de samenwoning wordt betaald. In veel gevallen vinden ouders het lastig om de hoogte van deze bijdrage te bepalen. Wij berekenen graag de hoogte van de bijdrage, maar kijken ook graag verder naar een allesomvattende afspraak, zodat u beiden een beter gevoel heeft bij het ontvangen of afdragen van een bijdrage ten behoeve van uw kinderen.

Een bijdrage voor de kinderen dient in beginsel te worden aan de verzorgende ouder totdat de kinderen 18 jaar zijn. Indien het kind gaat studeren of werken en ouder is dan 18 jaar, maar over onvoldoende inkomsten beschikt, moet er aan het kind worden betaald totdat het kind 21 jaar is. Uiteraard mag er langer aan kind betaald worden, bijvoorbeeld totdat uw zoon/dochter zijn/haar studie heeft afgerond of in zijn/haar eigen levensonderhoud kan voorzien.

De minst verdienende partner heeft in bepaalde gevallen na een echtscheiding recht op een bijdrage in de kosten van levensonderhoud van de meest verdiende partner. Het recht op een bijdrage behoort tot het personen- en familierecht en is er op grond van de wet alleen voor mensen die gehuwd zijn geweest. Bij mensen die niet gehuwd zijn geweest en alleen hebben samengewoond, is deze verplichting er op grond van de wet niet. Deze verplichting kan er wel zijn, indien deze in de samenlevingsovereenkomst is opgenomen. In beginsel duurt de alimentatieverplichting van de meest verdiende ouder 12 jaar, welke termijn in bepaalde gevallen aanzienlijk korter is of kan zijn. Inmiddels is er een wetsvoorstel ingediend om de duur voor het betalen van partneralimentatie aanmerkelijk te bekorten. Ook bij de bijdrage in de kosten van levensonderhoud komt de behoefte aan een deskundig advies om de hoek kijken. Wij beschikken over gedegen kennis en ervaring om hierin te voorzien
Indien uw persoonlijke omstandigheden zijn gewijzigd, kan er reden zijn om over te gaan aanpassing van de zorg- en contactregeling, de kinderalimentatie of de partneralimentatie. Ook in deze gevallen kijken wij graag samen met u naar de mogelijkheden om bestaande regelingen te wijzigen. \
Na verbreking van de samenwoning of na een echtscheiding moeten alle gezamenlijke bezittingen worden gedeeld. Soms is het delen van gezamenlijke bezittingen heel eenvoudig. Partijen regelen dan in onderling overleg wie wat krijgt. Het is wenselijk om deze afspraken aan het papier toe te vertrouwen en op te nemen in zogenoemd convenant,
Wij zijn niet alleen gespecialiseerd in het personen- en familierecht, maar ook mediation behoort tot onze kernwaarden. Mediation wil zeggen dat partijen niet ieder een eigen advocaat hebben, maar samen gebruik maken van één mediator. Dit kan de voorkeur genieten boven een in het personen- en familierecht vaak voorkomende procedure. Zeker wanneer er kinderen zijn betrokken bij de verbreking van de samenleving of echtscheiding kan mediation een goede manier zijn om de zaken te regelen. Tijdens het mediationtraject is er veel oog voor de onderlinge communicatie en wordt er gekeken naar mogelijkheden om deze te normaliseren dan wel goed te houden.

De mediator begeleidt het proces, maar zal tevens met u mee denken over goede oplossingen. Bij mediation kunt u komen tot een maatwerkoplossing. Er wordt gestart met het opstellen van een bemiddelingsovereenkomst. Hierna vinden er alleen maar gezamenlijke besprekingen plaats. In beginsel zullen wij niet afzonderlijk met partijen spreken, behalve in de situaties dat de mediator dit voor het proces belangrijk vindt of partijen dit beiden uitdrukkelijk wensen. In de gezamenlijke besprekingen komen alle te regelen onderwerpen aanbod en wordt er gekeken hoe de zaken geregeld kunnen worden conform uw wensen.

Mentorschap, bewind en curatele maken eveneens deel uit van het familierecht. Wij kunnen u informeren over de te bewandelen wegen, indien iemand niet (voldoende) meer kan bepalen welke zorg hij/zij nodig heeft of onvoldoende in staat is om zijn/haar financiële belangen te behartigen. Wij werken veelal samen met bekwame en gecertificeerde specialisten om u een totaal oplossing in samenspraak met de Rechtbank te kunnen aanbieden.

Ingeval iemand onvoldoende instaat is om te bepalen welke zorg noodzakelijk is, kan de rechter worden verzocht om een mentorschap uit te spreken. Daarnaast kan het ook voorkomen dat iemand niet meer in staat is om zijn of haar eigen financiën te beheren. Er kan dan om een onderbewindstelling verzocht worden. Bij een bewind wordt het vermogen onder bewind gesteld met benoeming van een bewindvoerder. De bewindvoerder beheert dan, voor zover mogelijk samen met de belanghebbende, de financiën. Soms kan een zwaardere maatregel nodig zijn, te weten een ondercuratelestelling.

Wij begeleiden in deze niet alleen onze cliënten en familie, maar geven ook voorlichting op dit punt aan diverse organisaties.

Bij het overlijden van iemand speelt het erfrecht een rol. Wij behandelen ook erfrechtelijke vraagstukken, waarbij wij korte lijnen hebben met een aantal zeer bekwame notarissen. Degene die is overleden kan een testament hebben laten opmaken. In het testament worden de wensen van de erflater opgenomen ten aanzien van de afwikkeling van zijn/haar vermogen na zijn/haar overlijden. In het testament kan ook opgenomen worden wie de afwikkeling van de nalatenschap op zich moet gaan nemen, de zogenaamde executeur-testamentair.

Indien er geen testament is opgesteld moet de nalatenschap worden afgewikkeld volgens de wet. In de wet is opgenomen wie de erfgenamen zijn. Wij kunnen u in deze adviseren en bij conflicten uw belangen behartigen.

Meer weten over onze dienstverlening? Neem contact op middels het contactformulier op onze website of maak een afspraak.

Meer weten over onze dienstverlening? Neem contact op middels het contactformulier op onze website of maak een afspraak.

Show Comments